Σχετικά με το έργο

 • Overview

  Το έργο εξυπηρετεί τη βασική ανάγκη όλων των εταίρων και των αντίστοιχων ομάδων-στόχων τους για αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών κατά τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης των παιδιών, ενδυναμώνοντας την κοινωνικο-συναισθηματική τους ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Ένα τέτοιο επίτευγμα έχει πολλαπλά οφέλη στην προσχολική εκπαίδευση και όχι μόνο.  Λειτουργεί ως προληπτικό μέσο για τη σχολική αποτυχία και τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές των παιδιών. Τα αποτελέσματα του έργου θα ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών και θα παρέχουν τεκμηριωμένες πρακτικές για την προώθηση της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης στην προσχολική εκπαίδευση, μια κρίσιμη διάσταση της ανάπτυξης και της ευημερίας των παιδιών. Αναμένεται ότι εφοδιαζοντας τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας με τις προαναφερθείσες δεξιότητες θα εδυναμωθεί επίσης η επαγγελματική τους ανάπτυξη και η ευημερία τους. Το έργο υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο θέμα και τους υποστηρίζει, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών στις συμμετέχουσες χώρες.

 • Ο γενικός σκοπός αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού ενιαίου σχολικού πλαισίου που θα προωθεί την κοινωνική ένταξη και την συμμετοχή στην Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα.

  Μέσω της συνεργασίας των προσχολικών κέντρων με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, το έργο PBS-ECEC εστιάζει στην εφαρμογή μιας προσέγγισης προώθησης της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών. Ειδικότερα, το PBS-ECEC σκοπεύει στο να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΕΠ-ΠΘΣ) στην προσχολική εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην:

  • εκπαίδευση ομάδων προκειμένου να προωθήσουν τα στοιχεία του ΕΠ-ΠΘΣ και σε άλλους επαγγελματίες;
  • παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς με πρακτικές που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης και την διαχείρηση ανεπιθύμητων συμπεριφορών
  • ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για τη διάδοση των δραστηριοτήτων του έργου και τη βιωσιμότητά του, καθώς και για τη χρήση της για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας και των άλλων συμμετεχόντων.

  Οι βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανασκόπηση και τη χαρτογράφηση πρακτικών σχετικά με τη κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη σε κάθε χώρα εταίρο, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την καθοδήγηση τους σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης, την κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των μαθητών.

 • Η επιτυχία της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας ως ένα αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακό περιβάλλον έγκειται στη δημιουργία ενός κοινωνικού πλαισίου, το οποίο να προωθεί και να υποστηρίζει τις θετικές σχέσεις παιδαγωγού-παιδιού, την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, την ευζωία, τη δέσμευση και τη συμμετοχή (e.g. Sugai & Horner, 2008). Η Πρωήθηση της Θετικής Συμπεριφοράς (ΠΘΣ) (Positive Behaviour Support – PBS) αποτελει ένα τεκμηριωμένο, πολυεπίπεδο πλαίσιο για την υποστήριξη της συμπεριφοράς, της ακαδημαϊκής, κοινωνικής, συναισθηματικής ανάπτυξης και ψυχικής υγείας των παιδιών. Αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. (Sugai & Horner, 1999) και μέχρι σήμερα εφαρμόζεται σε περισσότερα από 25.000 σχολεία των Η.Π.Α., από την προσχολική έως και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, η ΠΘΣ περιλαμβάνει τεκμηριωμένες πρακτικές που προάγουν την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (καθολική βαθμίδα), αντιμετωπίζει τις κοινωνικο-συναισθηματικές και συμπεριφορικές ανάγκες των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο (βαθμίδα στόχος) και υποστηρίζει παιδιά με έντονες κοινωνικές, συναισθηματικές ή συμπεριφορικές ανησυχίες (εντατική βαθμίδα). Εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου περιβάλλοντος, όπως αυτού της οικογένειας, του σχολείου και της κοινότητας. Ο βαθμός κατά τον οποίο τα χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων προωθούν και διατηρούν την υποστήριξη της θετικής συμπεριφοράς μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα αυτής της προσέγγισης. Η ΠΘΣ αποτελεί μια διαδικασία κατανόησης και διαχείρισης της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς ατόμων, η οποία βασίζεται σε αξίες και στην εμπειρική έρευνα. Αποτελεί μια προσέγγιση, ώστε αφενός να γίνει κατανοητό γιατί το παιδί εκδηλώνει μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά και αφετέρου να αναπτύξει στρατηγικές για την πρόληψη της εμφάνισης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων στο παιδί. Η Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που έχουν αντίκτυπο στο παιδί και στη συμπεριφορά του.

Εταίροι

 • INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO

  INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO

  Το Polytechnic Institute of Porto (P.PORTO), ο συντονιστής του έργου PBS-ECEC, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πορτογαλία. Η Σχολή Εκπαίδευσης του P.PORTO προσανατολίζεται στην εκπαίδευση, την έρευνα και την εξυπηρέτηση της κοινότητας, προσφέροντας μια σειρά από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (π.χ. Master in Preschool Education), ένα κοινό διδακτορικό δίπλωμα στην Εκπαίδευση (w/ University of Santiago de Compostela) και Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για αρκετούς επαγγελματίες, όπως εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση είναι ένα FCT ερευνητικό κέντρο (UIDB/05198/2020) και ακολουθεί το στρατηγικό όραμα και την αποστολή της ESE στη διδασκαλία, την εκπαίδευση και την κοινωνική παρέμβαση. Σκοπός του είναι να συμβάλει στην κατασκευή, τη διάδοση και τη βιωσιμότητα της δηλωτικής, διαδικαστικής και περιστασιακής γνώσης στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης σε 4 τομείς: Εκπαίδευση & Κατάρτιση Εκπαιδευτικών; Ειδική Αγωγή και Ένταξη; Πολιτισμός, Τέχνη και Εκπαίδευση; Προκλήσεις και Εκπαίδευση της Κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές του inED έχουν συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά έργα που συνδέονται άμεσα με την προσχολική εκπαίδευση και τα συστήματα υποστήριξης θετικής συμπεριφοράς (π.χ. BECERID, BASE, BEHAVE, PARTICIPA).

 • CARDET

  CARDET

  Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εξειδίκευση στην εκπαίδευση, τις ενιαίες σχολικές παρεμβάσεις, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ως το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό κέντρο με έδρα την Κύπρο, το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 400 έργα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την ένταξη, το PBIS, τις νέες τεχνολογίες, τους γραμματισμούς, τις ψηφιακές δεξιότητες, τις διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα ειδικών με δεκαετίες παγκόσμιας εξειδίκευσης στην έρευνα και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης. Η ομάδα CARDET έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε έργα σε περισσότερες από 45 χώρες, πολλά από τα οποία υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Microsoft, την Google, την Κοινοπολιτεία της Μάθησης, διεθνείς φορείς και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.  Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του CARDET είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε προσεκτικά έργα σε διάφορα πλαίσια.

 • The International Hellenic University (IHU)

  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

  Το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο (ΔΙΠΑΕ) – το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα – έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτήθηκε, βάσει του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α’/07-05-2019), από τη συγχώνευση του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου με άλλα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το ΔΙΠΑΕ διαθέτει εκπαιδευτικές και διοικητικές εγκαταστάσεις σε οκτώ πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, με 7 Σχολές και 32 Τμήματα σε θεματικές και πεδία που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πανεπιστημίου, προσφέροντας περισσότερα από 50 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (22 στα αγγλικά). Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών είναι περίπου 50.000 και το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται συνολικά από περίπου 600 άτομα (μόνιμοι, συνεργάτες κ.λπ.). Η ερευνητική δραστηριότητα του πανεπιστημίου είναι σημαντική με ιδιαίτερη έμφαση στα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά πλαίσια. Οι ερευνητικές δράσεις περιλαμβάνουν πολλά έργα ΕΣΠΑ και διακρατικές συμπράξεις INTERREG καθώς και ευρωπαϊκά πλαίσια όπως οι δράσεις Erasmus+ KA3, HORIZON 2020 και Marie Skłodowska-Curie. Τα ειδικά ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία επικεντρώνονται: α) στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου προγράμματος σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση και τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη των παιδιών, των φροντιστών και των παιδαγωγών, β) στην αξιολόγηση διδακτικών πρακτικών και μεθόδων μέσω παρατήρησης τάξεων πρώιμης παιδικής ηλικίας, γ) στην αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος της πρώιμης παιδικής ηλικίας και δ) στην ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων των φροντιστών και των παιδαγωγών πρωίμης παιδικής ηλικίας. Το τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη παιδική Ηλικία του ΔΙΠΑΕ έχει ηγηθεί πολλών ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία.

 • PROFEXCEL.NET LTD

  Το ICEP Europe είναι ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο κατάρτισης και έρευνας που παρέχει διαδικτυακά προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) και επικυρωμένα από το Πανεπιστήμιο προγράμματα για εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους για νέους, ψυχολόγους και συναφείς επαγγελματίες. Με εξειδίκευση στην ψυχολογία και την ειδική αγωγή, όλα τα μαθήματα αναπτύσσονται και διδάσκονται από κορυφαίους επαγγελματίες στον τομέα τους και πληρούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Ως ανεξάρτητο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, έχει εκπαιδεύσει πάνω από 25.000 εκπαιδευτικούς σε 60 χώρες από το 2001. Το ICEP Europe έχει δεσμευτεί για την αριστεία στην εκπαίδευση. Το αφοσιωμένο προσωπικό και το καινοτόμο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης επιτρέπουν να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση που κάνει τη διαφορά.

  Το ICEP Europe έχει αποδεδειγμένο ιστορικό στην ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή διακρατικών ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Μέσω της συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα έχει αναπτύξει πολλαπλά πακέτα εκπαίδευσης για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και νέους και έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο ερευνητικών συνεργατών. Ειδικεύεται στον τομέα της ανάπτυξης, της υγείας και της ευημερίας, της πρακτικής με τραύματα, της ένταξης, των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και της θετικής ψυχολογίας. Η αποστολή του ICEP Europe είναι να αναπτύξει λύσεις βασισμένες σε στοιχεία για κοινωνικές προκλήσεις που βασίζονται στην εκπαίδευση, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και την ένταξη. Επιδιώκει να προωθήσει την εφαρμογή της ψυχολογικής θεωρίας και έρευνας για να διασφαλίσει τη χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτική εκπαίδευση και να υποστηρίξει και να επιτρέψει την ανθεκτικότητα και την ευημερία των εκπαιδευτικών και των μαθητών να ευδοκιμήσουν.

 • INSTITUTE OF DEVELOPMENT LTD

  Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης στην Κύπρο, είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 2003 με όραμα να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μέσω της συνεχούς ανάπτυξης του ατόμου, της οικογένειας και του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών οργανισμών. Το Ινστιτούτο προάγει την ανθεκτικότητα, την αίσθηση της ευζωίας, την ενσυνειδητότητα, την ψυχική υγεία και μια θετική προοπτική για τη ζωή, την ενίσχυση των δημιουργικών δεξιοτήτων, την αύξηση της απόδοσης, την ανθεκτικότητα στο άγχος και την εμπειρία της ευτυχίας. Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την προσφορά ευκαιριών κατάρτισης στους τομείς της ενδυνάμωσης και της ευζωίας των εκπαιδευτικών, της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της διαχείρισης του στρες, της συνεργατικής μάθησης, των αξιών και της δημιουργικής σκέψης, και των δεξιοτήτων ζωής και απασχολησιμότητας , στις εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας και την επαγγελματική καθοδήγηση.

Άλλοι εταίροι

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano

Το Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano (AE AH) είναι ένα δημόσιο σχολικό συγκρότημα που ενσωματώνει εννέα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το AE AH αποτελεί μέρος του TEIP (Εκπαιδευτικό Territories of Priority Intervention), ένα εθνικό πρόγραμμα που στοχεύει στην πρόληψη και τη μείωση της σχολικής διαρροής και στην προώθηση της εκπαιδευτικής επιτυχίας για όλα τα παιδιά/μαθητές.

Association of Early Childhood Education Teachers

Η Associação de Profissionais de Educação de Infância – APEI (Association of Early Childhood Education Teachers) είναι μια επαγγελματική ένωση επαγγελματιών της παιδικής εκπαίδευσης, που δημιουργήθηκε το 1981. Η APEI αναπτύσσει δράσεις που επικεντρώνονται στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ECEC, μέσω τακτικών πρωτοβουλιών που λαμβάνουν χώρα σε όλες τις περιφέρειες της της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Μαδέρας και των Αζορών. Οι δράσεις αυτές καλύπτουν ετησίως περίπου το 30% των επαγγελματιών της ECEC.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου είναι υπεύθυνο για την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και όλων των θέσεων. Οργανώνει και παρέχει ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση για όλα τα μαθήματα και τις διαθεματικές περιοχές, την εκπαιδευτική τεχνολογία, την εκπαιδευτική έρευνα, καθώς και τη σχολική βελτίωση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και σκοπεύει στη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προσχολικής και Δημοτικής). Συνολικά, στοχεύει στη δημιουργία μιας υποδομής που θα διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης. Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης εργάζεται για τη συνεχή βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης μέσα από ένα συστηματικό και υπεύθυνο σχεδιασμό, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Δήμος Θέρμης

Ο Δήμος Θέρμης αποτελεί μία ανεξάρτητη διοικητική ενότητα του νομού Θεσσαλονίκης. Στον Δήμο Θέρμης λειτουργούν παιδικοί σταθμοί για παιδιά από 2 1/2 έως 4 ετών και βρεφονηπιακοί σταθμοί για βρέφη από 8 μηνών έως 2 1/2 ετών.