Αποτελέσματα

Οδηγός για την Προώθηση της Θετικής Συμπεριφοράς στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Ο οδηγός PBS-ECEC αποτελεί ένα εργαλείο-εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, το οποίο περιλαμβάνει πηγές και πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος στη βάση ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος το οποίο να χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα, και να προωθεί και να υποστηρίζει τη θετική συμπεριφορά.

Ο οδηγός PBS-ECEC προτείνει πρακτικές που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προωθήσουν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη όλων των παιδιών και να επαναπροσδιορίσουν το περιβάλλον του σχολείου αλλά και της τάξης τους, ώστε να γίνει πιο συμπεριληπτικό, θετικό και ασφαλές για τα παιδιά με έμφαση στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση.

Διακρατική έκθεση αξιολόγησης αναγκών “Ερευνητικά πορίσματα για την ανάπτυξη του οδηγού για την Προώθηση της Θετικής Συμπεριφοράς στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας” (ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

Η παρούσα έκθεση παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο λαμβάνοντάς υπόψη τα ευρήματα της έρευνας αναγκών και της έρευνας πεδίου που διεξήχθησαν από τους εταίρους του έργου. Η έκθεση αυτή λειτούργησε ως βάση για την ανάπτυξη του οδηγού για την Προώθηση της Θετικής Συμπεριφοράς στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας στις ευρωπαϊκές χώρες, έναν οδηγό ειδικά σχεδιασμένο για νηπιαγωγούς.


Διαδικτυακές ενότητες διδακτικών πρακτικών PW-PBS σε ρυθμίσεις προσχολικής ηλικίας και φροντίδας

Το πακέτο διαδικτυακών ενοτήτων περιλαμβάνει πέντε ολοκληρωμένες ενότητες οι οποίες μπορούν να μελετηθούν ολιστικά ή/και αυτόνομα μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης. Στο πακέτο παρέχεται μια σειρά εργαλείων για κάθε ενότητα, μεταξύ των οποίων μια εκτενής και λεπτομερής περιγραφή του θέματος της ενότητας, συνοδευόμενη από μια παρουσίαση και διάφορες διαδραστικές δραστηριότητες. Οι ενότητες αυτές αναπτύχθηκαν με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του αναλυτικού προγράμματος από κάθε συμμετέχουσα χώρα και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των αναγκών κάθε χώρας.

Η πλατφόρμα ασύγχρονης μάθησης περιλαμβάνει τις πέντε διαδικτυακές ενότητες οι οποίες στηρίζονται σε τεκμηριωμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και θεωρίες μάθησης που αποσκοπούν στην ενίσχυση των γνώσεων αλλά και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην προώθηση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης στην προσχολική εκπαίδευση, μιας κρίσιμης πτυχής της ανάπτυξης και ευζωίας των παιδιών σε όλες τις χώρες εταίρους. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα καθοδηγητικό και υποστηρικτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς βοηθώντας τους να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το ενιαίο σύστημα προώθησης θετικής συμπεριφοράς.

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  • ENOTHTA 2. ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ PBS
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ PW-PBS
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων και συστάσεις πρακτικής

Κατά τη διάρκεια του έργου PBS-ECEC, κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νηπιαγωγούς στις συμμετέχουσες χώρες και για την καθοδήγηση της εφαρμογής των πρακτικών PW-PBS. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της πιλοτικής εφαρμογής του συτήματος στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Χρονολόγιο και περιγραφή δραστηριοτήτων

Χρονολόγιο δραστηριοτήτων και σύνοψη της εκπαίδευσης και εφαρμογής του PW-PBS στα νηπιαγωγεία σε Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο.

Συστάσεις που προκύπτουν από τα κύρια ευρήματα της πιλοτικής εραρμογής του προγράμματος

54 εκπαιδευτές και 154 εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες της Αγωγής και Φροντίδας Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας από Ιρλανδία,Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο έλαβαν μέρος στην κατάρτιση και εφάρμοσαν τo πρόγραμμα προώθησης θετικής συμπεριφοράς στα σχολεία τους (PW-PBS) ενώ παρείχαν ανατροφοδότηση σχετικά με την εμπειρία τους. Ακολουθούν ορισμένες συστάσεις για τη βιώσιμη εφαρμογή της PBS οι οποίες προέκυψαν από τα ευρήματα της μελέτης.


Εργαλειοθήκη πολιτικών και στρατηγικών συστάσεων

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει ένα σύνολο πολιτικών και στρατηγικών συστάσεων οι οποίες βασίζονται στα παρακάτω:

  • σε μια σειρά διδαγμάτων και προκλήσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και της εφαρμογής του PW-PBS στις συμμετέχουσες χώρες
  • σε υποσχόμενες-βέλτισες πρακτικές με συγκεκριμένα και πρακτικά παραδείγματα
  • σε συστάσεις πολιτικής 
  • σε εισηγήσεις για αποτελεσματικά εργαλεία για τους επαγγελματίες προσχολικής εκπαίδευσης και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την επαρκή και αποτελεσματική εφαρμογή του PW-PBS.

Στρατηγικές και πολιτικές εισηγήσεις

#1 Για την εφαρμογή του ΕΠ-ΠΘΣ, είναι θεμελιώδους σημασίας η προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης

Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη, εκτός από τη αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή του Ενιαίου Προγράμματος – Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΕΠ-ΠΘΣ, PW-PBS) στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (ΑΦΠΠΗ-ECEC). Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και υποστήριξη για τα
παιδιά.

#2 Η εφαρμογή του ΕΠ-ΠΘΣ, ως μια ενιαία προσέγγιση, απαιτεί μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη διαδικασία

H εφαρμογή του ΕΠ-ΠΘΣ (PW-PBS) απαιτεί χρόνο, έχει αντίκτυπο σε διάφορα επίπεδα (παιδιά, οικογένειες, επαγγελματίες, προσχολικά περιβάλλοντα, κοινότητες) και επιθυμητά αποτελέσματα (κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση, υγεία, μάθηση και θετικό σχολικό κλίμα). Η διάρκεια της εφαρμογής μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και τους στόχους κάθε προσχολικού πλαισίου, αλλά συνήθως απαιτείται πάνω από ένα έτος για την πλήρη ενσωμάτωση.

#3 Η εφαρμογή του ΕΠ-ΠΘΣ σε περιβάλλοντα ΑΦΠΠΗ απαιτεί τη συμμετοχή των γονέων ως μέρος της εκπαιδευτικής ομάδας

Η κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση των παιδιών και η πρόληψη των προκλητικών συμπεριφορών μπορούν να βελτιστοποιηθούν μέσω θετικών συμπράξεων οικογένειας-σχολείου. Οι γονείς επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού και οι γνώσεις τους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής στο ΕΠ-ΠΘΣ (PW-PBS) επιτρέπουν προσαρμοσμένες προσεγγίσεις για την κάλυψη των αναγκών κάθε παιδιού.

#4 Η εφαρμογή του ΕΠ-ΠΘΣ βασίζεται στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών και συνεργασιών, σε πολλαπλά επίπεδα, μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων

Για μια επιτυχημένη και διαρκή εφαρμογή του ΕΠ-ΠΘΣ (PW-PBS), οι συνεργατικές προσπάθειες με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε όλα τα επίπεδα, από την τάξη μέχρι την κοινότητα, είναι ζωτικής σημασίας. Ένα αφοσιωμένο, συνεργατικό εργατικό δυναμικό αποτελεί το θεμέλιο της προσέγγισης ΕΠ-ΠΘΣ. Στα πλαίσια της ΑΦΠΠΗ, η αποτελεσματική επικοινωνία, η συνεργατική ατμόσφαιρα και η δημοκρατική ηγεσία προωθούν τη συνέπεια στις παιδαγωγικές στρατηγικές και πρακτικές.

#5 Προώθηση μιας προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς με βάση ένα πολυεπίπεδο σύστημα υποστήριξης σε διάφορα επίπεδα (δομής, τοπικό, εθνικό)

Κάθε σχολείο θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις διαφορετικές ανάγκες όλων των παιδιών με θετική προσέγγιση, η οποία να περιλαμβάνει πολλαπλές αναπτυξιακές διαστάσεις (π.χ. γνωστικές, ψυχοκινητικές και κοινωνικο-συναισθηματικές). Αυτό συνεπάγει την εφαρμογή ενός πολυεπίπεδου συστήματος υποστήριξης σε επίπεδο δομής και τη μετάβαση από μια διορθωτική σε μια προληπτική προσέγγιση. Τα εκπαιδευτικά συστήματα χωρίς αποκλεισμούς υποστηρίζουν όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τις ικανότητες ή το υπόβαθρο τους, προωθώντας τη συμμετοχή, καλλιεργώντας προσβάσιμα μαθησιακά περιβάλλοντα και παρέχοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία.

#6 Οι ηγετικές ομάδες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο συντονισμό, την καθοδήγηση και την υποστήριξη των ομάδων της δομής ΑΦΠΠΗ καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του ΕΠ-ΠΘΣ

Η εφαρμογή του ΕΠ-ΠΘΣ καθοδηγείται από μια ηγετική ομάδα, αποτελούμενη από το προσωπικό, σε κάθε δομή ΑΦΠΠΗ. Η ομάδα αυτή οργανώνει, ενσωματώνει και συντονίζει την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών και πρακτικών. Η καλά προετοιμασμένη, ιδιαίτερα αφοσιωμένη και υποστηρικτική ηγεσία μπορεί να προάγει έναν κοινό σκοπό σε επίπεδο οράματος (πεποιθήσεων και αξιών), θεωρητικού υποβάθρου και παιδαγωγικών πρακτικών.

#7 Η προώθηση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών πρέπει να τονίζεται σαφώς στα εθνικά προγράμματα σπουδών και στις κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς και στα αναλυτικά προγράμματα της ΑΦΠΠΗ

Η προώθηση της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης των παιδιών θα πρέπει να τονίζεται σαφώς στα εθνικά προγράμματα σπουδών και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΑΦΠΠΗ, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και τα πλαίσια που τονίζουν τη βασική σημασία των βασικών προσωπικών, κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων κάθε ατόμου. Αυτό συνεπάγει τον
καθορισμό εθνικών πλαισίων πολιτικής που να αναγνωρίζουν σαφώς μια ολιστική κατανόηση της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της επαγγελματικής δράσης στο πλαίσιο της ΑΦΠΠΗ.


Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ολοκληρωμένη έκδοση της Εργαλειοθήκη πολιτικών και στρατηγικών συστάσεων του PBS-ECEC πατήστε ΕΔΩ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην διακρατική έκθεση για την ανάπτυξη της  της Εργαλειοθήκη πολιτικών και στρατηγικών συστάσεων του PBS-ECEC πατήστε ΕΔΩ. Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της εργαλειοθήκης πολιτικής και στρατηγικής, της τέταρτης δέσμης εργασιών που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου PBS-ECEC. [ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ]