Παραδοτέα

Οδηγός για την Προώθηση της Θετικής Συμπεριφοράς στην στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Ο οδηγός PBS-ECEC αποτελεί ένα εργαλείο-εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς ΑΦΠΠΗ, το οποίο περιλαμβάνει πηγές και πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός ενιαίου προσχολικού συστήματος με συμπεριληπτικά περιβάλλοντα τάξεων τα οποία θα χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, όπου προωθείται και να υποστηρίζεται η θετική συμπεριφορά.

Ο οδηγός PBS-ECEC προτείνει πρακτικές που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς ΑΦΠΠΗ να προωθήσουν την κοινωνική και συναισθηματική ικανότητα όλων των παιδιών και να επαναπροσδιορίσουν το περιβάλλον του σχολείου αλλά και της τάξης, ώστε να γίνει πιο συμπεριληπτικό, θετικό και ασφαλές για τα παιδιά ΑΦΠΠΗ με έμφαση στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση.

Διακρατική έκθεση αξιολόγησης αναγκών “Ερευνητικά πορίσματα για την ανάπτυξη του οδηγού για την Προώθηση της Θετικής Συμπεριφοράς στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας”

Η παρούσα έκθεση παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο λαμβάνοντάς υπόψη τα ευρήματα της έρευνας αναγκών και της έρευνας πεδίου που διεξήχθησαν από τους εταίρους του έργου. Η έκθεση αυτή λειτούργησε ως βάση για την ανάπτυξη του οδηγού για την Προώθηση της Θετικής Συμπεριφοράς στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας στις ευρωπαϊκές χώρες, έναν οδηγό ειδικά σχεδιασμένο για νηπιαγωγούς.
(ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)


Διαδικτυακές ενότητες διδακτικών πρακτικών PW-PBS σε ρυθμίσεις προσχολικής ηλικίας και φροντίδας

Το πακέτο διαδικτυακών ενοτήτων περιλαμβάνει πέντε ολοκληρωμένες ενότητες οι οποίες μπορούν να μελετηθούν ολιστικά ή/και αυτόνομα. Μέσω του πακέτου παρέχεται μια σειρά εργαλείων για κάθε ενότητα, μεταξύ των οποίων μια εκτενής και λεπτομερής περιγραφή του θέματος της ενότητας, συνοδευόμενη από μια παρουσίαση και διάφορες διαδραστικές δραστηριότητες. Οι ενότητες αυτές αναπτύχθηκαν με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του αναλυτικού προγράμματος από κάθε συμμετέχουσα χώρα και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των αναγκών κάθε χώρας.
(ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

Πλατφόρμα ασύγχρονης μάθησης με εκπαιδευτικές πρακτικές του ΕΠ-ΠΘΣ στην ΑΦΠΠΗ

Η πλατφόρμα ασύγχρονης μάθησης περιλαμβάνει πέντε διαδικτυακές ενότητες οι οποίες στηρίζονται σε τεκμηριωμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και θεωρίες μάθησης οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση των γνώσεων αλλά και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην προώθηση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης στην ΑΦΠΠΗ, μιας κρίσιμης πτυχής της ανάπτυξης και ευημερίας των παιδιών σε όλες τις χώρες εταίρους. Το διαδικτυακό μάθημα αποτελεί ένα καθοδηγητικό και υποστηρικτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς βοηθώντας τους να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το ΕΣ-ΠΘΣ.

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ENOTHTA 2. ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΘΣ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠ – ΠΘΣ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων και συστάσεις πρακτικής

Κατά τη διάρκεια του έργου PBS-ECEC, κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νηπιαγωγούς στις συμμετέχουσες χώρες και για την καθοδήγηση της εφαρμογής των πρακτικών ΕΣ-ΠΘΣ. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της πιλοτικής εφαρμογής του συτήματος στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο.
(ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

Χρονολόγιο και περιγραφή δραστηριοτήτων

Χρονολόγιο δραστηριοτήτων και σύνοψη της εκπαίδευσης και εφαρμογής του PW-PBS στα νηπιαγωγεία σε Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο.

Συστάσεις που προκύπτουν από τα κύρια ευρήματα της πιλοτικής εραρμογής του προγράμματος

54 εκπαιδευτές και 124 εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες της Αγωγής και Φροντίδας Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας από Ιρλανδία,Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο έλαβαν μέρος στην κατάρτιση και εφάρμοσαν τo πρόγραμμα προώθησης θετικής συμπεριφοράς στα σχολεία τους (PW-PBS) ενώ παρείχαν ανατροφοδότηση σχετικά με την εμπειρία τους. Ακολουθούν ορισμένες συστάσεις για τη βιώσιμη εφαρμογή της PBS οι οποίες προέκυψαν από τα ευρήματα της μελέτης.


Εργαλειοθήκη πολιτικών και στρατηγικών συστάσεων

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει ένα σύνολο πολιτικών και στρατηγικών συστάσεων οι οποίες στηρίζονται σε

 • μια σειρά διδαγμάτων και προκλήσεων κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και της εφαρμογής του ΕΣ-ΠΘΣ στις συμμετέχουσες χώρες,
 • στις υποσχόμενες πρακτικές με συγκεκριμένα και πρακτικά παραδείγματα,
 • στις συστάσεις πολιτικής και
 • σε εύχρηστα εργαλεία για τους επαγγελματίες της ΑΦΠΠΗ και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την επαρκή και αποτελεσματική εφαρμογή του PW-PBS.

Επτά συστάσεις πολιτικής που υποστηρίζουν το PW-PBS

 1. Για την εφαρμογή του PW-PBS, είναι θεμελιώδους σημασίας η προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης.
 2. Η εφαρμογή του PW-PBS απαιτεί μια μακροπρόθεσμη διαδικασία.
 3. Η εφαρμογή του PW-PBS στα νηπιαγωγεία απαιτεί τη συμμετοχή των γονέων ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής ομάδας.
 4. Η εφαρμογή του PW-PBS βασίζεται στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών.
 5. Οι δομές που εφαρμόζουν το PW-PBS θα πρέπει να λαμβάνουν πολυεπίπεδη υποστήριξη, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των παιδιών.
 6. Οι ηγετικές ομάδες/ομάδες πυρήνα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο συντονισμό, την καθοδήγηση και την υποστήριξη των ομάδων ΠΕΦ σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής του PW-PBS.
 7. Η προώθηση της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης των παιδιών θα πρέπει να τονίζεται με σαφήνεια στα εθνικά προγράμματα σπουδών και στα εκπαιδευτικά προγράμματα των δομών ΠΕΦ.